Amerykańska karta praw i dalsze poprawki

Kongres nowojorski uchwalił Kartę Praw w roku 1789. Została ratyfikowana 15 grudnia 1791. To piąty artykuł Konstytucji pozwala na poprawki, aby legislacja była zdatna dla różnych okoliczności w ludzkim życiu.

 

Karta Praw, wraz z Deklaracją Niepodległości oraz Konstytucją, są także nazywane Kartami Wolności. Możemy oglądać owe oryginalne dokumenty w internecie, także z Archiwów Narodowych, archives.gov.

 

Druk Bennetta Wheelera, uchwały Kongresu Nowojorskiego z 4 marca 1789, wziął udział w przyjmowaniu tej legislacji, po tym jak Zgromadzenie zdecydowało iż “Jedna kopia niniejszego ma zostać posłana do każdego kancelisty w Stanie zaraz jak możliwe, aby przedstawić wolnym ludziom”. Transkrypcja tutaj podąża za pergaminem ratyfikowanej Karty.

 

W 1941, prezydent Franklin Delano Roosevelt ogłosił 15 grudnia dniem Karty Praw, dla uczczenia 150 rocznicy przyjęcia Karty.

 

 

Przekład dla domeny publicznej: Teresa Pelka, 2016.

 

POPRAWKA I
Kongres nie będzie tworzyć praw tyczących ustanawiania religii, czy zabraniających swobodnego jej praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, czy też prawo ludności aby pokojowo się gromadzić, czy wnioskować do Rządu o zadośćuczynienie za szkody.
POPRAWKA II
Dobrze sposobiona Gwardia jest niezbędna bezpieczeństwu wolnego Państwa; prawo ludności do zachowania i noszenia Broni nie będzie naruszane.
POPRAWKA III
Żaden Żołnierz nie będzie, w czasie pokoju, kwaterowany w jakim domostwie bez zgody Właściciela; a podczas wojny, jedynie sposobem wyznaczonym prawnie.
POPRAWKA IV
Prawo ludności do bezpieczeństwa osoby, domostwa, dokumentów, oraz dobytku, od nieuzasadnionych przeszukań i zajęć nie będzie łamane, a żaden Nakaz nie będzie wydany bez realnego powodu, wspartego Przysięgą lub ślubowaniem, a wskazującego dokładnie miejsce do przeszukania, oraz osoby i obiekty do zatrzymania.
POPRAWKA V
Nikt nie będzie trzymany tytułem zbrodni czy przestępstwa, jedynie za oświadczeniem czy oskarżeniem od Wielkiej Ławy, za wyjątkiem spraw w siłach lądowych bądź morskich, czy Gwardii, gdy w służbie czynnej podczas wojny lub publicznego niepokoju; ani nikt za ten sam występek nie będzie na zagrożenie życia czy zdrowia dwa razy wystawiony; ni skłaniany, w sprawie kryminalnej, by przeciw sobie świadczyć; ni pozbawiony życia, wolności, czy własności, bez prawego procesu w sądzie; ni prywatnej własności publiczny użytek nie weźmie, bez słusznej kompensaty.
POPRAWKA VI
We wszelkich sprawach kryminalnych, oskarżonego obejmie prawo do rychłego i publicznego procesu, przy bezstronnej ławie ze Stanu i dystryktu w którym do przestępstwa doszło, który to dystrykt zostanie przedtem prawnie potwierdzony; prawo do informacji o naturze i przyczynie oskarżenia; prawo do konfrontacji ze świadkami przeciw sobie; prawo do obligatoryjnego postępowania w celu znalezienia świadków na swą korzyść, oraz do pomocy prawnej ku swej obronie.
POPRAWKA VII
W sprawach prawa zwyczajowego, gdzie wartość sporu przekracza dwadzieścia dolarów, prawo do ławy będzie zachowane, a żaden z sądzonych przez ławę faktów nie będzie ponownie badany w jakim Sądzie Stanów Zjednoczonych inaczej niż prawem zwyczajowym.
POPRAWKA VIII
Nadmierne kaucje nie będą wymagane, nakładane nadmierne grzywny, czy okrutne a niezwykłe kary zadawane.
POPRAWKA IX
Wyszczególnienie w Konstytucji, praw niezbywalnych, nie będzie używane aby wzbronić czy umniejszyć inne, zachowywane przez naród.
POPRAWKA X
Umocowania nie nadawane Stanom Zjednoczonym przez Konstytucję, ani zabraniane przez nią Stanom, są zarezerwowane dla poszczególnych Stanów i narodu.

 

Kontekst Karty Praw

Niektórzy badacze wywodzą Kartę Praw od Wielkiej Karty, nadania kojarzonego z Janem bez Ziemi. Angielski przywilej nie dostarczał jednak zabezpieczeń dla obywatelskich i religijnych swobód, jakie ma Karta Praw. Bronił dziedziczności raczej niż praw własności obywateli, a skupiał się na władzy monarszej.

 

Karta Praw podkreśla niezależność od Anglii i feudalizmu już w pierwszej poprawce, oddzielając państwo od kościoła. Tytuł Obrońcy wiary, Fidei defensor, pozostaje w Brytanii w użyciu. Tomasz Jefferson napisał w liście do baptystów z Danbury, „religia jest sprawą wyłacznie między Człowiekiem & jego Bogiem”. Założyciele mieli za sprawę zasasdniczą, aby państwo nie decydowało o żadnym kościele, oraz aby żaden kościół nie decydował o państwie. Mamy parafrazę poprawki pierwszej w Rozdziale 7.

 

Dalej, powoływanie się na klauzulę 39 Magny Carty jako opracowanie początkowe dla należytego procesu prawnego, jak w Karcie Praw, jest nieporozumieniem. Carta mówi, „Żaden człowiek wolny nie zostanie schwytany, uwięziony, wywłaszczony bądź wygnany, czy jakkolwiek zniszczony, ani go nie zaatakujemy czy nań naślemy, za wyjątkiem prawnego osądu przez jemu równych bądź prawem danej ziemi.

 

Klauzula daje pole błędnemu osądowi. Nie mówi, jak i w jakiej formie można przedstawić oskarżenie, odprawić proces, kto kwalifikuje się na jurora, ile razy tą samą osobę można poddać wątpliwości o tą sama sprawę, a nawet jak prawnie czynność bądź jej nieobecność może być uznana za szkodliwą.

 

Porównajmy Poprawkę 6. „We wszystkich Postępowaniach Kryminalnych, oskarżony będzie mieć Prawo do rychłego i publicznego Procesu, przy bezstronnej Ławie ze Stanu i Dystryktu …”

 

Poprawka 7 udziela dalszych szczegółów poprawnego osądu: „W Postępowaniach Prawa Zwyczajowego, gdzie Wartość Sporu przekracza Dwudzieścia Dolarów, Prawo do Ławy Przysięgłych będzie zachowane, a żaden z sądzonych przez Ławę Faktów nie będzie ponownie rozważany w żadnym Sądzie Stanów Zjednoczonych inaczej niż Prawem Zwyczajowym.”

 

Możemy spojrzeć na użycie dużych liter, w pergaminowej kopii Karty Praw. Jest taka, jak w prawnych kontraktach dnia dzisiejszego. Prawnie, kontrakt potrzebuje określać Strony, oraz definiować przedmioty Porozumienia.

 

Karta podąża za definicjami prawa amerykańskiego. Nie mówi o Wielkiej Karcie bezpośrednio, ale odpowiada na prawdziwe prawne kontrowersje wynikłe z rojalistycznych praktyk. Nie znaczy to, że Karta Praw czerpie z tych praktyk.

 

Możemy też zwrócić się do Tomasza Paine’a. „Na spotkaniu, konferujący członkowie niechże mają za swój biznes uformowanie Karty Kontynentalnej, albo Karty Zjednoczonych Kolonii; (odpowiadając na to, co zwane jest Wielką Kartą Anglii) …” Zdrowy rozsądek.

 

Karta Praw uzupełnia Konstytucję, czy też „Kartę Kontynentalną”, najdłużej pozostającą przy życiu legslację założycielską na świecie. Biorąc pod uwagę czas od późnego 18 stulecia, nie ma kraju innego niż USA, który zachowałby prawo konstytutywne, terytorium, oraz formę rządu. Karta została przyjęta w roku 1791 i wyłożyła zasady obowiązujące wszystkich na terytoriach amerykańskich, w jakiejkolwiek TERAŹNIEJSZOŚCI bądź PRZSZŁOSCI.

 

Możemy też cytować 6 Poprawkę, mówiąc o legalnie obiektywnej naturze amerykańskiego prawa założycielskiego. Użycie czasownika Modalnego SHALL, we frazie „wherein the crime shall have been committed”, naturalnie nie oznacza decyzji by popełnić przestępstwo. Możemy je sparafrazować jako „gdzie taka okoliczność kryminalna obiektywnie zostałaby udowodniona”. Możemy porównać notkę o czasowniku Modalnym SHALL, jak również spróbować dobrowolnej praktyki ekstra.

 

Zgodnie z tą obiektywną legislacją, nawet głowa państwa, jeżeli winna przestępstwa, musi ustąpić ze stanowiska. Procedura ta jest znana jako obalenie. Z drugiej strony, każdy ― włącznie z Prezydentem ― jest bezpieczny od przesadnej kaucji, jak również okrutnych czy niezwykłych kar. Konstytucja ma też zastosowania eksterytorialne. Obywatele amerykańscy, zarówno jak obcokrajowcy, mogą powoływać się na Konstytucję i Poprawki spoza USA, w okolicznościach rozpoznawanych amerykańskim prawem.

 

Poprawki wzmacniają Konstytucję. Znacznie Konstytucji nie zmieniło się i nie potrzebuje, pomimo zmieniających się okoliczności i czcionek. Poprawki czynią Konstytucję trwalszą niż gdyby była wyryta w kamieniu (!)

Możemy czytać o Karcie Praw z adnotacjami na stronie Instytutu Informacji Prawnej uniwersytetu Cornell, law.cornell.edu.

 

Transkrypcja poniżej podąża za dokumentami oryginalnymi z Archiwum Narodowego Stanów Zjednoczonych.
Kopie fotograficzne wysokiej rozdzielczości, Archiwum Narodowe.

Dalsze poprawki

 

POPRAWKA XI
Władza Sądownicza Zjednoczonych Stanów nie będzie rozciągana na sprawy wedle prawa a godziwości założone lub prowadzone przeciw jednemu ze Stanów przez Obywateli innego Stanu, lub Obywateli czy Poddanych Kraju Obcego.
POPRAWKA XII
Elektorzy spotkają się w swoich Stanach i zagłosują przez balotowanie, na Prezydenta oraz Wice-Prezydenta, z których jeden przynajmniej nie będzie mieszkańcem tego samego Stanu co oni sami; podadzą w swoich balotach imię osoby wyznaczanej na Prezydenta, a w odrębnych balotach osoby wyznaczanej na Wice-Prezydenta, oraz sporządzą odrębne listy wszystkich osób które dostały głosy na Prezydenta, a także wszystkich na Wice-Prezydenta, oraz liczbę głosów na każdą, które to listy podpiszą i uwierzytelnią, oraz przekażą zapieczętowane do siedziby rządu Stanów Zjednoczonych, skierowane do Przewodniczącego Senatu.
Przewodniczący Senatu, przy osobistym stawiennictwie Senatu oraz Izby Reprezentantów, otworzy wszystkie certyfikaty, a następnie głosy zostaną policzone.
Osoba o największej liczbie głosów na Prezydenta, będzie Prezydentem, o ile takowa liczba będzie tą większości wszystkich mianowanych Elektorów; a jeśli nikt nie będzie mieć takiej większości, wtedy spośród osób o najwyższej liczbie głosów, nie więcej jednak niż trzech na liście na Prezydenta, Izba Reprezentantów natychmiastowo wybierze, balotem, jedną z nich na Prezydenta.
Przy wyborze Prezydenta głosy będą jednak uznawane wedle Stanów, a reprezentacja każdego Stanu będzie mieć jeden głos; kworum dla tego celu będą pojedynczo lub liczebnie członkowie z dwóch trzecich Stanów, a większość wszystkich Stanów potrzebna dla wyboru.
A jeżeli Izba Reprezentantów nie wybierze Prezydenta, kiedykolwiek takowe prawo wyboru im będzie przypadać, do dnia czwartego następującego marca, wtedy Wice-prezydent będzie pełnić obowiązki Prezydenta, tak samo jak w przypadku śmierci lub innej konstytucynej niezdolności Prezydenta.
Osoba o najwyższej liczbie głosów na Wice-Prezydenta, stanie się Wice-Prezydentem, jeżeli takowa liczba będzie tą większości całkowitej liczby mianowanych Elektorów, a jeżeli żadna osoba takiej większości mieć nie będzie, z dwóch najwyżej na liście Senat obierze Wice-Prezydenta; kworum na ten cel będzie się składać z dwóch trzecich całkowitej liczby Senatorów, a większość liczebności całkowitej będzie wymagana dla wyboru. Lecz nikt, kto nie spełnia konstytucyjnych wymogów na Prezydenta nie będzie uznany zdolnym do objęcia urzędu Wice-Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
POPRAWKA XIII
Dział 1. Ani niewolnictwo, ani niedobrowolna służba, chyba że nakazana jako kara za przestępstwo orzeczone prawomocnym wyrokiem, nie będą istnieć w Stanach Zjednoczonych, czy jakim miejscu pod ich jurysdykcją.
Dział 2. Kongres ma prawo zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
POPRAWKA XIV
Dział 1. Wszystkie osoby urodzone bądź naturalizowane w Stanach Zjednoczonych, pode ich jurysdykcją, są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz Stanu zamieszkania. Żaden Stan nie utworzy ani nie zaprowadzi przepisów które umniejszałyby prawa i nietykalność obywateli Stanów Zjednoczonych; ni który Stan pozbawi kogo życia, wolności, czy własności, bez prawego procesu w sądzie; ni odmówi komu w swej jurysdykcji równości wobec prawa.
Dział 2. Reprezentanci będą przyznawani pomiędzy poszczególnymi Stanami wedle ich liczebności, licząc wszystkie osoby w każdym Stanie, za wyłączeniem nieopodatkowanych Indian. Ale jeżeli prawo do głosowania na elektorów Prezydenta i Wice-Prezydenta Stanów Zjednoczonych, bądź na Reprezentantów w Kongresie, Wykonawczych i Sądowniczych funkcjonariuszy Stanu, bądź członków jego Legislatywy, jest zabronione którym mieszkańcom Stanu płci męskiej, wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, obywatelstwa amerykańskiego, czy jakkolwiek ograniczone, za wyjątkiem rebelii czy innego przestępstwa, podstawa tamtejszej reprezentacji zostanie zredukowana wedle proporcji między liczbą takich obywateli płci męskiej a ogółem obywateli płci męskiej wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, w owym Stanie.
Dział 3. Nikt nie będzie Senatorem lub Reprezentantem w Kongresie, elektorem Prezydenta lub Wice-Prezydenta, czy mieć posady, cywilnej lub wojskowej, z ramienia Zjednoczonych Stanów czy jakiego Stanu, kto, złożywszy przysięgę, jako członek Kongresu czy funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych, bądź członek Stanowej legislatury, czy wykonawczy bądź sądowniczy funkcjonariusz Stanu, aby wspierać Konstytucję Stanów Zjednoczonych, włączy się w insurekcję lub rebelię przeciw nim, bądź udzieli pomocy i wsparcia ich wrogom. Lecz Kongres może, głosem dwóch trzecich obydwu Izb, usunąć taką niezdatność.
Dział 4. Wielkość długu publicznego Stanów Zjednoczonych, prawnie dopuszczona, włącznie z długami zaciągniętymi na uposażenia i nagrody za służbę w tłumieniu insurekcji czy rebelii, nie będzie kwestionowana. Lecz ani Stany Zjednoczone ani który Stan nie przyjmą ni opłacą długu czy obowiązania ku pomocy insurekcji lub rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym, czy roszczenia z utraty lub wyzwolenia niewolnika; a długi takie, obowiązania, czy roszczenia będą uznane nielegalnymi i nieważnymi.
Dział 5. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
POPRAWKA XV
Dział 1. Prawa obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie odmówią czy ograniczą ani Zjednoczone Stany czy który Stan, z uwagi na rasę, kolor skóry, czy uprzednie poddaństwo.
Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
POPRAWKA XVI
Kongres będzie mieć zdolność nakładać i zbierać podatki od dochodów, z dowolnego źródła czerpanych, bez proporcjonowania między Stanami, oraz bez względu na jakikolwiek cenzus czy wyliczenie ludności.
POPRAWKA XVII
Senat Stanów Zjednoczonych będzie się składać z dwóch Senatorów z każdego Stanu, wybranych przez ludność, na lat sześć; a każdy Senator będzie mieć jeden głos. Wyborcy w każdym Stanie będą mieć zdolność wyborczą stosowną dla elektorów najliczniejszego działu Stanowych legislatur.
Jeżeli przydarzą się wakaty w reprezentacji którego Stanu w Senacie, władza wykonawcza owego Stanu wyda wezwanie do głosowania aby je wypełnić: za zastrzeżeniem, iż legislatura Stanowa może upoważnić swą władzę wykonawczą do mianowań tymczasowych, aż wyborcy wypełnią wakaty drogą elekcji, zarządzonej przez legislaturę.
Poprawka ta nie będzie używana aby wpływać na wybór lub kadencję jakiego Senatora obranego przed jej wejściem w życie jako część Konstytucji.
POPRAWKA XVIII
Dział 1. Po upływie jednego roku od ratyfikacji tego artykułu, produkcja, sprzedaż, oraz transport napojów o własnościach intoksykujących wewnątrz Stanów Zjednoczonych oraz terytoriów podlegających ich jurysdykcji, a także do nich import, bądź też z nich eksport, dla celów spożywczych, są niniejszym zabronione.
Dział 2. Kongres i poszczególne Stany wspólnie będą mieć zdolność aby zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku dopóki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury poszczególnych Stanów, jak to jest w Konstytucji przewidziane, a w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia go Stanom przez Kongres.
POPRAWKA XIX
Dział 1. Prawa obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie odmówią czy ograniczą ani Zjednoczone Stany czy który Stan, z uwagi na płeć.
Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.
POPRAWKA XX
Dział 1. Kadencje Prezydenta i Wice-Prezydenta będą kończyć się w południe 20 dnia stycznia, a kadencje Senatorów oraz Reprezentantów w południe 3 dnia stycznia, w latach w których kadencje te kończyłyby się także gdyby ten artykuł nie został ratyfikowany; a kadencje ich następców rozpoczną się odpowiednio.
Dział 2. Kongres zbierze się przynajmniej raz każdego roku, a spotkanie takie rozpocznie się w południe 3 dnia stycznia, chyba że prawem wyznaczą oni inny dzień.
Dział 3. Jeżeli, w czasie ustanowionym na rozpoczęcie się kadencji Prezydenta, Prezydent elekt umrze, Wice-Prezydent elekt stanie się Prezydentem. Jeżeli Prezydent nie zostanie wybrany przed czasem ustanowionym na rozpoczęcie się kadencji, bądź Prezydent elekt nie uczyni zadość kryteriom, Wice-Prezydent elekt będzie działać jako Prezydent, aż Prezydent przedstawi stosowne kwalifikacje; a Kongres może prawnie zastrzec sytuacje w których ani Prezydent ani Wice-Prezydent elekt nie spełnia wymogów, deklarując kto będzie pełnić funkcje Prezydenta, bądź jakim sposobem wybrać takową osobę, a osoba ta będzie pełnić swe funkcje stosownie, do czasu aż Prezydent bądź Wice-Prezydent będą się kwalifikować.
Dział 4. Kongres może zastrzec przepisem sytację śmierci którejkolwiek z osób spośród których Izba Reprezentantów mogłaby wybrać Prezydenta, kiedykolwiek to prawo wyboru im by miało przypadać, zarówo jak przypadek śmierci którejkolwiek z osób spośród których Senat mógłby wybrać Wice-Prezydenta, kiedykolwiek owo prawo wyboru miałoby przypadać Senatowi.
Dział 5. Działy 1 oraz 2 wejdą w życie w 15 dniu października, następującym po ratyfikacji tego artykułu.
Dział 6. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech-czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty jego przedłożenia.
POPRAWKA XXI
Dział 1. Artykuł osiemnastej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest niniejszym uchylany.
Dział 2. Transport czy import do którego Stanu, Terytorium, lub własności Zjednoczonych Stanów, dla dostawy tam czy użytku napojów intoksykujących wbrew tamtejszemu prawu, są niniejszym zabronione.
Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez konwencje poszczególnych Stanów, jak przewidziane Konstytucją, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia poszczególnymi Stanom przez Kongres.
POPRAWKA XXII
Dział 1. Nikt nie zostanie wybrany na urząd Prezydenta więcej niż dwa razy, a żadna osooba która pełniła urząd Prezydenta, bądź działała jako Prezydent przez czas dłuższy niż dwa lata kadencji na którą ktoś inny został Prezydentem wybrany, nie zostanie sama wybrana na urząd Prezydenta więcej niż raz. Artykuł ten jednak nie będzie się stosować do osoby na urzędzie Prezydenta kiedy artykuł ten jest proponowany w Kongresie, a nie przeszkodzi też osobie sprawującej urząd Prezydenta, bądź pełniącej Prezydenta obowiązki, podczas kadencji w której artykuł ten zyskiwać będzie moc prawną, w sprawowaniu urzędu Prezydenta lub jego funkcji, do końca owego terminu.
Dział 2. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech-czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty jego przedłożenia Stanom przez Kongres.
POPRAWKA XXIII
Dział 1. Dystrykt który stanowi siedzibę Rządu Stanów Zjednoczonych wyznaczy, na sposób jaki może wskazać Kongres:
Liczbę elektorów Prezydenta i Wice-Prezydenta równą całkowitej liczbie Senatorów oraz Reprezentantów w Kongresie do jakiej Dystrykt byłby uprawniony gdyby był Stanem, jednak nie wyższą niż ta dla Stanu najmniej zaludnionego; będą oni uzupełnieniem tych wyznaczonych przez Stany, lecz będą uważani, dla celów dokonania wyboru Prezydenta czy Wice-Prezydenta, elektorami mianowanymi przez Stan; a będą się oni spotykać w Dystrykcie oraz pełnić takowe obowiązki jakie wyznacza artykuł dwunastej poprawki.
Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
POPRAWKA XXIV
Dział 1. Prawa obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania w wyborach prymarnych czy innych, na Prezydenta bądź Wice-Prezydenta, czy ich elektorów, lub też Senatora bądź Reprezentanta w Kongresie, nie odbiorą ani ograniczą, czy Zjednoczone Stany czy który Stan, z uwagi na niezapłacenie osobowego czy innego podatku.
Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
POPRAWKA XXV
Dział 1. W razie usunięcia Prezydenta ze stanowiska lub jego śmierci czy rezygnacji, Wice-Prezydent stanie się Prezydentem.
Dział 2. Kiedykolwiek dojdzie do wakatu na stanowisku Wice-Prezydenta, Prezydent nominuje Wice-Prezydenta, który objemie urząd po zatwierdzeniu większością głosów obydwu Izb Kongresu.
Dział 3. Kiedykolwiek Prezydent przekaże aktualnemu Przewodniczącemu Senatu oraz Przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż nie jest w stanie realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, do czasu aż nie przekaże im pisemnej deklaracji o treści przeciwnej, upoważnienia te i obowiązki spełniać będzie Wice-Prezydent jako Prezydent Pełniący Obowiązki.
Dział 4. Kiedykolwiek Wice-Prezydent oraz większość, czy przełożonych departamentów wykonawczych, czy takowego organu jaki Kongres prawem może wyznaczyć, przekażą aktualnemu Przewodniczącemu Senatu oraz Przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż Prezydent nie jest zdolny spełniać upoważnień i powinności urzędu, Wice-Prezydent natychmiastowo przejmie owe upoważnienia oraz powinności jako Pełniący Obowiązki Prezydenta.
Natępnie, jeżeli Prezydent przekaże aktualnemu Przewodniczącemu Senatu oraz Przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż ułomności już nie ma, wznowi on realizowanie upoważnień i obowiązków urzędu, o ile Wice-Prezydent i większość, czy przełożonych departamentów wykonawczych, czy organu jaki Kongres prawem może powołać, nie przekażą w dni cztery, aktualnemu Przewodniczącemu Senatu i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów, swojej pisemnej deklaracji iż Prezydent nie jest sprawny na tyle, aby realizować upoważnienia i obowiązki swojego urzędu. Wówczas rozstrzygnie kwestię Kongres, a spotka się dla tego celu w czterdzieści osiem godzin, jeżeli poza sesją. Jeżeli Kongres, w dwadzieścia jeden dni od otrzymania deklaracji pisemnej owego drugiego rodzaju, a poza sesją, w dwadzieścia jeden dni po wymaganym spotkaniu, orzecze przy dwóch trzecich głosów obydwu Izb iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, Wice-Prezydent nadal będzie je spełniać jako Prezydent Pełniący Obowiązki; w innym razie, Prezydent ponownie obejmie upoważnienia i obowiązki swego urzędu.
POPRAWKA XXVI
Dział 1. Prawa do głosowania, obywateli Stanów Zjednoczonych w wieku lat osiemnastu lub więcej, nie odmówią ani ograniczą Zjednoczone Stany czy jaki Stan, z uwagi na wiek.
Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.
POPRAWKA XXVII
Żaden przepis, różnicujący uposażenie Senatorów i Reprezentantów za działalność, nie wejdzie w życie, zanim nie odbędą się kolejne wybory Przedstawicieli.