Dobrowolne ćwiczenia ekstra

Ćwiczenia zadają pytania na rozumienie amerykańskich dokumentów założycielskich. Sugerowane odpowiedzi nie są pełne; są pomysłami których można użyć w pisaniu kreatywnym.

 

Przeczytaj o Deklaracji po angielsku

 

1. „We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness.”

 

1a. Czy Deklaracja Niepodległości odnosi się jedynie do mężczyzn? [Pomysł]

1b. Czy Deklaracja wymaga przynależności wyznaniowej, dla praw człowieka? [Pomysł]

1c. Czy fraza Pursuit of Happiness jest pojęciem systematyki prawnej? [Pomysł]

 

2. „The History of the present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.”

 

2a. Kim był ów angielski król? [Pomysł]

2b. Jak możemy podsumować powody do Deklaracji? [Pomysł]

 

3. WE, therefore, the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA, in GENERAL CONGRESS, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the Rectitude of our Intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly Publish and Declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be, FREE AND INDEPENDENT STATES.

 

3a. Czy Deklaracja domaga się boskiej interwencji? [Pomysł]

3b. Mówimy the United States is, czy the United States are? [Pomysł]

 

Przeczytaj o Konstytucji po angielsku

 

4. WE, the PEOPLE of the UNITED STATES, in order to…

 

4a. Jak możemy porównać słówka order oraz people, jeżeli pomyślimy o Konstytucji i Wielkiej Pieczęci? [Pomysł]

4b. Jak możemy skorelować treść Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji? [Pomysł]

 

5. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended, unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it.

 

5a. Jak możemy interpretować frazę habeas corpus? [Pomysł]

5b. Jakie jest pochodzenie i zastosowanie frazy habeas corpus? [Pomysł]

 

Rozważmy sens słów, w następujących fragmentach Konstytucji. Czcionka pogrubiona pokazuje sprawy warte szczególnej uwagi.

 

6. „No bill of attainder, or ex post facto law, shall be passed.” [Pomysł]

 

7. „The President shall be Commander in Chief of the army and navy of the United States, and of the militia of the several States, when called into the actual service of the United States;” [Pomysł]

 

8. „… he may require the opinion, in writing, of the principal officer in each of the executive departments, upon any subject relating to the duties of their respective offices;” [Pomysł]

 

9. „… and he shall have power to grant reprieves and pardons for offences against the United States, except in cases of impeachment.” [Pomysł]

 

Przeczytaj o Karcie Praw po angielsku

 

10. Jak możemy porównać wskazania dla praktyki prawnej wedle Poprawki 6 a Magny Carty? [Pomysł]

 

(Amendment 6) „In all Criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district …”

 

(Magna Carta) „No freeman shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land …”

 

11. Jak moglibyśmy sparafrazować Poprawkę 4 bezokolicznikiem? [Pomysł]

 

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

 

12. Jak moglibyśmy sparafrazować słówko shall w Poprawce 6? [Pomysł]

 

„In all Criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.”

 

13. Jak możemy rozumieć słówko enumeration w Poprawce 9? [Pomysł]

 

„The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.”

 

Odpowiedzi

1a. Oczywiście, Deklaracja nie zaprowadziła odrębnego, nierównego statusu dla kobiet. Samo słówko man oznacza ludzki rodzaj. Liczba mnoga, men, oznacza ludzkie istoty, a nie ludzkie gatunki. Użycie pochodzi z klasycznych łacińskich przekładów. Odniesienie do mężczyzny wymaga rzeczownika man z przedimkiem lub zaimkiem wskazującym a, the, bądź this. Przykłady: Man belongs with the Homo sapiens. The man can read. [Z powrotem]

 

1b. Nie, aboslutnie nie. Deklaracja stwierdza, że wszyscy ludzie są równi w prawach człowieka, a monarchia nie jest dziełem boskim (mówiąc też względem monarchii, „the separate and equal Station). Dokument odnosi się do rojalistycznego wierzenia w boskie prawo do władzy. [Z powrotem]

 

1c. Nie, Deklaracja nigdy nie miała wyznaczać prawa. Dokument ten mówi także, „Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable”, a nigdy nie miał stanowić praw dla cierpienia. Deklaracja pozostaje najsłynniejszym dokumentem przywołującym ludzkie szczęście, pośród motywów do założenia kraju. Jest dokumentem legalnym (ludzie mają prawo zastosować broń w obronie zdrowia, życia i mienia), ale nie jest legislacją. [Z powrotem]

 

2a. Monarchą tym był Jerzy III z domu Hanower. Często wspominany jako “szalony król Jerzy”, wedle niektórych brytyjskich źródeł cierpiący na porfirię, osobiście decydował o polityce wobec Ameryki. [Z powrotem]

 

2b. Jerzy III uniemożliwił administrację oraz sądownictwo w Ameryce. Ludzie byli przymuszani się zrzec reprezentacji politycznej, aby otrzymać status cywilny. Rojalistyczni wojskowi brali mieszkańców w niewolę, eksploatowali ziemię i ludzi, a nie ponosili odpowiedzialności. [Z powrotem]

 

3a. Nie, nie domaga się. Przedimek określony we frazie „appealing for the Rectitude of our Intentions” to stwierdzenie, że przyczyny są słuszne. Fraza jak appealing for _ rectitude mogłaby mieć takie implikacje. Nie występuje w tekście. [Z powrotem]

 

3b. Fraza the United States is wyraża unitarne pojęcie kraju, takie samo jak dla Niemiec czy Francji, na przykład. Fraza the United States are przywodzi myśl o kraju ksztłtowanym przez ludzi, dla ludzi. Stany składowe USA mają znaczną autonomię. Obydwie frazy są gramatycznie poprawne. [Z powrotem]

 

4a. Sens słów zmienia się z czasem, a słówko people może pomóc to pokazać. Rzeczownik jest wywodzony od łacińskiego populus. Nie konotowało ono narodowości, w starożytnych czasach, a często odnosiło się do pustoszenia i degradowania: perpopulor, dewastować, plądrować; populabilis, zniszczalny. Starożytny Rzym był kulturą militarystyczna, zorientowana na status.

 

Dzisiaj, rzeczownik people oznacza grupę ludzi, lub narodowość. Jako grupa, ma orzeczenie w liczbie mnogiej: The people here all speak English. Jako narodowość czy etniczność, rzeczownik sam może przyjąć liczbę mnogą: The peoples of Europe have formed a Union.

 

Słówko order także pochodzi z łaciny. Mogło oznaczać rangę, grupę, czy klasę ludzi. Filipiki Cycerona mają wiele przykładów. Używamy frazy in order to kiedy chcemy powiedzieć dlaczego, bądź w jakim celu coś czy ktoś jest. W sensie grupy lub typu, słówko ordo nie musiało przynosić skojarzeń z porządkiem takim jak linia, czy kolejka.

 

Językiem Konstytucji jest współczesny amerykański angielski. Dokument rozpoczyna się frazą We, the people, oznaczającą ludność Stanów Zjednoczonych. Językiem Wielkiej Pieczęci jest starożytna łacina. Ma frazę Novus Ordo Seclorum, która może być pojmowana jako A New People Come, czyli Nowy Naród Nastał. Zapraszam do przeczytania o Wielkiej Pieczęci. [Z powrotem]

 

4b. Konstytucja podnosi problemy nazywane w Deklaracji: ustanawia legislatywę (Artykuł 1), egzekutywę (Artykuł 2), oraz sądownictwo (Artykuł 3). Ubezpiecza od absolutyzmu, sankcjonując obalenie z urzędu. Ogranicza możność rojalistycznych czy zagranicznych wpływów, wymagając aby głowa państwa była rodowitym obywatelem amerykańskim, wybranym w wolnych wyborach. Maksymum dwóch czteroletnich kadencji zniechęca od próbowania rządów dziedzicznych. Artykuł 4 gwarantuje repulikańską formę rządów, a Artykuł 6 ogłasza Konstytucję wiążącym prawem ziem, odrzucając idee boskiego utytułowania do rządu: testy religijne nie są dozwolone jako kwalifikacja na urząd. Artykuł 7 przewiduje ratyfikację jako zatwierdzenie konstytucyjnej legislacji. [Z powrotem]

 

5a. Fraza pochodzi od dłuższego fragmentu, habeas corpus ad subjiciendum, datowanego na króla Edwarda I. Jego nakaz wymagał oceny spraw aresztantów w sądach prawa, przy obecności osoby, aby zapobiec bezterminowemu uwięzieniu. Fragment jest łacińskim trybem łączącym i może być interpretowany jako „abyś miał tę osobę w sądzie”. Łacińskie „corpus” oznacza nie tyle samo ciało, co cielesną, osobistą obecność. Podobne frazy: habeas corpus ad respondendum, aby aresztant odpowiadał podczas rozprawy; habeas corpus ad testificandum, aby aresztant zeznawał. Dzisiejszymi czasy, są to głównie Poprawki 5 oraz 14, którymi kieruje się administracja prawa. [Z powrotem]

 

5b. Parlament Habeas Corpus przyjął Akt Habeas Corpus w roku 1679, za panowania Karola II. Habeas corpus pozostaje w mocy w USA, Anglii, Kanadzie, Australii, oraz Nowej Zelandii. Większość krajów ma równorzędną legislację, jak Akt o Postępowaniu Kryminalnym w Szkocji, czy artykuł 40.4 Konstytucji irlandzkiej z roku 1937. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Artykuł 5, mówi, „Każdy ma prawo do osobistej wolności i bezpieczeństwa.” [Z powrotem]

 

6. Słówko attainder pochodzi od francuskiego atteindre, dosięgnąć, uderzyć. Ustawy te pozwalały na karę bez procesu. Zabroniono ich jako łamiących zasadę podziału władzy; możemy porównać Monteskiusza o legislatywie, egzekutywie, oraz sądownictwie.

 

Łacińskie słówko factum oznaczało czyn, akt, wyczyn. Retroaktywność, jak przepisy ex post facto są nazywane, jest w USA zabroniona. Prawność czynu nie może być kwestionowana przepisami przyjętymi po fakcie. [Z powrotem]

 

7. Doszło w USA do dysput nad zakresem prezydenckiej komendy wojskowej. Oczywiście, w przypadku wojny nie byłoby honorem dla władz cywilnych mieć prezydenta kaprala. Stanowisko Wodza Nalczelnego jest akceptowane, jednakowoż w Konstytucji, fraza „gdy powołany do czynnej służby Stanom Zjednoczonym” byłaby zbędna, gdyby komenda ta przypadała Prezydentowi po prostu jako Na Urzędzie.

 

Sędzia Sądu Najwyższego Joseph Story napisał, „Stosowność przyjmowania prezydenta na wodza naczelnego, względem wydawania rozkazów, oraz sprawowania ogólnego zwierzchnictwa, została przyjęta. Jednakowoż naciskano, iż byłoby niebezpiecznym pozwalać mu dowodzić osobiście, bez ograniczenia, jako że mógłby z tego zrobić zły użytek. Zgoda obydwu izb Kongresu powinnna takowoż być wymaganą, zanim mógłby objąć rzeczywiste dowodzenie”.

 

Sędzia Robert Cooper Grier stwierdził: „Prezydent nie tylko jest upoważniony, ale obowiązany odpowiadać siłą na siłę. Nie rozpoczyna on wojny, ale ma obowiązek przyjąć wyzwanie bez oczekiwania na jakiś specjalny prawny autorytet”. [Z powrotem]

 

8. Zaimek osobowy he pozostaje w użyciu prawnym dla obydwu płci. Tu, jest to anafora odnosząca się do Prezydenta. Anafory odnosza się wstecz w dyskursie: „Gdy powołany do służby czynnej, Prezydent staje się Wodzem Naczelnym. | He may require the opinion …”

 

Porównajmy Artykuł 5 Konwencji Europejskiej: „Każdy ma prawo do osobistej wolności i bezpieczeństwa. | No one shall be deprived of his liberty …”

 

Współczesna lingwistyka proponuje formy he or she zarówno jak s/he w skrócie, dla uniknięcia anaforycznych wątpliwości. [Z powrotem]

 

9. Prezydent ma prawo ułaskawić nawet skazanych na karę śmierci. Ograniczenie co do obalenia ma zapobiegać rojalistycznym praktykom, które mianowały urzędników na nieusuwalnych ze stanowiska. [Z powrotem]

 

10. Magna Carta nie mówi, że uwięzienie jest usprawiedliwione jedynie w sprawach kryminalnych. Zawiera też formy kary które amerykańskie kodeksy odrzucają, jak wygnanie czy okaleczenie. Carta nie stwierdza, iż osąd wymaga prawników, a prawa ziem nie wyznaczają miejsc własciwych dla osądu.

 

Deklaracja opisuje, wśród powodów, „ABY pozbawić nas, w wielu Sprawach, Dobrodziejstw Sądu Przysięgłych; ABY transportować nas za Morza, a sądzić za pozorowane Przestępstwa”. Deklaracja dodaje, „ON zwoływał Ciała Prawodawcze w Miejscach niezwykłych, uciążliwych, a oddalonych od Składnic ich publicznych Rejestrów, jedynie dla Zamysłu by przymęczyć onych do Uległości wobec jego Sposobów.” Carta nigdy nie dostarczyła pomysłu czy ideału dla Poprawek. Przeczytaj o Karcie Praw. [Z powrotem]

 

11. The people have the right to be inviolably secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, and no Warrants are to be issued, unless upon a probable cause to be supported by Oath or affirmation, and particularly to describe the place to be searched, and the persons or things to be seized. [Z powrotem]

 

12. In all Criminal prosecutions, the law warrants a speedy and public trial for the accused, by an impartial jury of the State and district wherein the crime occurs; the law requires that the judiciary is identified by the administrative, the accused to be informed of the nature and cause of the accusation, to be confronted with the witnesses against him, to have witnesses in his favor, and to have legal Counsel for his defense. [Z powrotem]

 

13. Słówko enumeration pochodzi z łaciny. Łacińskie liczebniki były literami alfabetu. Na przykład, X znaczyło 10, XX znaczyło 20. Także dzisiaj, słówko enumeration nie musi oznaczać cyfr. Często oznacza wymienianie, prezentowanie.

 

Założyciele zdawali sobie sprawę, że Konstytucja nie wymienia wszystkich możliwych praw, a nie byłoby praktycznym by dokonywała wszelkiej prawnej regulacji. Poprawka mówi, że fakt iż sprawa jest przedstawiona (enumerated) w Konstytucji, nie czyni jej ważniejszą niż inne prawa jakie ma ludność; fakt, że szczegółowego uprawnienia nia ma w Konstytucji, nie znaczy iż przynależy ono pod władzę federalną. [Z powrotem]

 

read-about-this-in-american

Reklamy